Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÉP TẤT SUY

phương pháp lôgic học được sử dụng để cấu tạo ra những phán đoán hay mệnh đề phức hợp nhờ một hệ từ lôgic, tương ứng với liên từ: “Nếu... thì...”, vd. “Nếu con số này chia hết cho 10 thì nó cũng chia hết cho 5”. Phán đoán hay mệnh đề được cấu tạo bằng phương pháp đó gọi là phán đoán hay mệnh đề tất suy. Trong phán đoán hay mệnh đề tất suy, phán đoán hay mệnh đề có chữ “nếu” đi trước gọi là tiền kiện, còn phán đoán hay mệnh đề đi sau chữ “thì” gọi là hệ luận.