Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP LÔGIC

hệ thống các nguyên tắc, quy tắc, lược đồ lôgic tuân theo các hình thức và quy luật lôgic của tư duy phù hợp với thực tế khách quan. Như vậy, PPL là loại phương pháp chung  nhất của tư duy và hành động đúng đắn. Do quy luật lôgic là cốt lõi của PPL, cho nên tuỳ thuộc vào loại hình và biểu hiện khác nhau của quy luật lôgic, người ta có nhiều loại hình và cách thức thể hiện khác nhau của PPL. Chẳng hạn như PPL hình thức, PPL biện chứng, PPL cổ điển, PPL phi cổ điển, PPL diễn dịch, PPL quy nạp, PPL mệnh đề, PPL vị từ, vv. Khi vận dụng các PPL để phân tích tư duy và tồn tại, cần lưu ý đặc điểm của mỗi loại phương pháp. Sức mạnh của PPL là ở tính trừu tượng và khái quát cao độ của nó. Nhưng nó đồng thời cũng có những hạn chế. PPL chỉ bảo đảm những điều kiện chung nhất của tư duy đúng đắn. Hơn thế nữa, PPL chỉ là điều kiện cần, chứ không phải là điều kiện đủ để tư duy đạt tới chân lí khách quan.