Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUÊNNIT F.

 

(Ferdinand Tưnnies, cách phiên âm khác: Tôni F.; 1855 - 1936), nhà xã hội học Đức, chủ tịch Hội Xã hội học Đức (1909 - 33), khởi xướng việc nghiên cứu hình thức của đời sống xã hội xem như là các quy tắc của hành động có tổ chức do con người xây dựng nên. Công trình nổi tiếng của Tuênnit là "Cộng đồng thể và xã hội" (1887). Tuênnit trình bày 2 hình thức cơ bản cộng đồng thể và xã hội. Cộng đồng thể là tổ hợp người lập nên do quan hệ huyết thống, láng giềng, bạn bè; cơ sở của nó là ý hướng, tập quán, hồi ức, những điều này gắn bó không tách rời quá trình sống; ở đây, thủ đoạn với mục đích là thống nhất, nên cộng đồng thể là một chỉnh thể hữu cơ. Xã hội là tổ hợp người lập nên thông qua ý thức lựa chọn (khế ước, quy chế) được tổ chức dựa vào các quan niệm về quyền lực, luật pháp, chế độ; ở đây thủ đoạn và mục đích tách rời nhau, nên xã hội là một tổ hợp máy móc. Tuy vậy, Tuênnit cho rằng sự phát triển văn hoá từ thời trung cổ đến thời hiện đại là sự tiến hoá từ cộng đồng thể đến xã hội.

Bản ý của Tuênnit về cộng đồng thể và xã hội là chỉ ra rằng, bất kì một tổ chức quần thể nào cũng đều không thể thiếu hai yếu tố hợp thành: sự liên hợp về mặt ý thức của con người, là mặt nội tâm, và sự liên hợp do chế độ, là biểu hiện bề ngoài của quần thể. Quan điểm của Tuênnit có ảnh hưởng lớn đến giới xã hội học Hoa Kì; sau ông, nhiều người đã nêu ra và phân biệt: xã hội tôn giáo và xã hội thế tục, xã hội truyền thống và xã hội hiện đại.

 

 

 Tuênnit F