Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
“PHÊ PHÁN CƯƠNG LĨNH GÔTHA”

tác phẩm của Mac K. (1875) nhằm phân tích, phê phán bản dự thảo Cương lĩnh do Đảng Xã hội Dân chủ Đức thảo ra cho Đại hội hợp nhất giữa Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Đức [phái Aixơnăc (Eisenach)] và Hội Liên hiệp Công nhân toàn Đức [phái Laxan (Lassalle)] họp tháng 5.1875 tại thành phố Gôtha  (Gotha). Nhưng phải đến 1890, sau khi Mac qua đời và trước khi Đại hội Ecfuôt (Erfurt) của Đảng Xã hội Dân chủ Đức được triệu tập vào năm 1891, và nhờ có tinh thần đấu tranh kiên quyết của Enghen F. chống những người cơ hội hữu khuynh, văn kiện của Mac mới được công bố với tên gọi: “Phê phán Cương lĩnh Gôtha” và đăng lần đầu tiên trên tờ “Thời đại mới” - cơ quan lí luận của Đảng Xã hội Dân chủ Đức (số 18 quyển 1 năm 1891). Đây là một trong những tác phẩm kinh điển về chủ nghĩa cộng sản khoa học, có giá trị lí luận và thực tiễn rất lớn đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong tác phẩm, Mac nêu rõ quy luật hình thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, những luận điểm thiên tài về hai giai đoạn của chủ nghĩa cộng sản, về tính tất yếu khách quan của quá trình cải biến cách mạng trong thời kì quá độ chính trị từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản, về vai trò lịch sử của chuyên chính vô sản, về nguyên tắc phân phối trong hai giai đoạn khác nhau của chủ nghĩa cộng sản.