Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÙNG BÁI CÁ NHÂN

sùng bái mù quáng quyền uy cá nhân của vua chúa, tướng lĩnh, nhân vật kiệt xuất, gán cho họ những phẩm chất và sức mạnh siêu phàm. Tệ SBCN dựa vào quan niệm duy tâm cho rằng dường như không phải là quy luật khách quan, hoạt động của quần chúng nhân dân, mà là tài năng, ý chí của những nhân vật vĩ đại quyết định sự phát triển của lịch sử. Trong phong trào công nhân, tệ SBCN là tư tưởng và hành vi trái với chủ nghĩa Mac, dẫn đến những phương pháp không dân chủ, thổi phồng và thần thánh hoá vai trò của người lãnh đạo, hạ thấp vai trò của tập thể và của quần chúng.