Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ÁNH

thuộc tính phổ biến của vật chất, là sản phẩm đặc biệt của sự tương tác giữa các hệ thống vật chất, biểu hiện sự tái hiện đúng đắn ít hay nhiều một số đặc điểm của hệ thống nguyên bản bằng sự biến đổi trạng thái của hệ thống PA; một trong những khái niệm cơ bản của lí luận nhận thức duy vật. Các hình thức PA phức tạp dần lên theo sự tiến hoá của vật chất. Hình thức PA sơ đẳng nhất đã có ở những vật thể vô cơ (dấu vết để lại do một vật tác động lên một vật khác), ở thực vật và động vật nguyên sinh (tính kích thích). Ở động vật có hệ thần kinh và ở người là khả năng PA vượt trước hiện thực (vd. các loài chim di cư biết đi trú đông khi mùa đông chưa tới, vv.) mặc dầu trình độ vượt trước đó khác nhau về chất. Hình thức PA cao nhất đặc trưng ở con người là PA ý thức, PA tự giác, do vậy sự PA vượt trước ở người là sự PA vượt trước nhờ ý thức.

Nghệ thuật PA cuộc sống, tức là tái hiện những đặc trưng, thuộc tính, quan hệ của cuộc sống.