Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUỴ BIỆN

 sự lập luận mà lôgic mang tính chủ quan, giả dối nhằm làm cho người khác tin vào những kết luận, những quan điểm sai trái hoặc không chắc chắn. NB nêu ra nét giống nhau bề ngoài của các hiện tượng mà không quan tâm đến sự liên hệ bên trong của các hiện tượng, đem quy luật của một loại hiện tượng này, hoàn cảnh này áp dụng vào một loại hiện tượng khác, hoàn cảnh khác... nghĩa là tính lịch sử và cụ thể của chân lí không được tôn trọng. Phép NB không có tính khách quan và tính khoa học trong lập luận, vì vậy phép NB dẫn đến sai lầm trong khoa học và phản động trong chính trị.