Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRIẾT HỌC ĐỜI SỐNG

trào lưu triết học duy tâm hình thành từ cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20. Trào lưu này ra đời gắn liền với sự phát triển nhanh chóng của sinh học, tâm lí học, vv. Đó là những khoa học đã phát hiện ra một bức tranh mới, bác bỏ bức tranh máy móc về thế giới, đồng thời nó cũng phản ánh một cố gắng muốn khắc phục tính hạn chế của chủ nghĩa duy vật máy móc, bất lực, không giải quyết nổi những hiện tượng mới của tự nhiên mà khoa học đã phát hiện ra. Khái niệm trung tâm của triết học này là khái niệm đời sống, song lại không phải là vật chất và ý thức, mà là một bản nguyên tuyệt đối, vô hạn của thế giới có tính chất tích cực, đa dạng, vận động vĩnh viễn. Đồng thời, đời sống không thể nhận thức được bằng cảm giác hay tư duy lôgic, mà chỉ có thể nhận thức được bằng trực giác, bằng cảm xúc, chủ yếu là cảm xúc tôn giáo. Về đại thể, có thể nhận thấy THĐS có hai nhóm chính: một nhóm [Becxon (H. Bergson)] quan niệm đời sống theo nghĩa sinh học và phổ biến hoá các đặc tính sinh học cho toàn bộ hiện thực; một nhóm [Nitsơ (F. Nietzsche), Đinthây (W. Dilthey)] thì lại quan niệm đời sống như là ý chí, cảm xúc bên trong. Đặc điểm tiêu biểu của THĐS là chủ nghĩa phi lí trí và chủ nghĩa trực giác. Triết học này có ảnh hưởng đến chủ nghĩa Hêghen mới, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa nhân cách, vv.