Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUY LUẬT PHI MÂU THUẪN LÔGIC HÌNH THỨC

 (cg. quy luật cấm mâu thuẫn lôgic hình thức), quy luật cơ bản của lôgic học hình thức. Trong lôgic hình thức truyền thống, QLPMTLHT được phát biểu như sau: về cùng một sự vật hay hiện tượng, tại cùng một thời  điểm, trong cùng một quan hệ cấm không được có những ý nghĩa  chống đối, loại trừ nhau. Lôgic hình thức hiện đại diễn đạt QLPMTLHT bằng những công thức hằng chân thực tương ứng. QLPMTLHT yêu cầu chủ thể tư duy phải nhất quán, nghĩa là trước sau như một trong quá trình tư duy. Tính nhất quán này bảo đảm phản ánh chân thực tính ổn định và bất biến tương đối của các sự vật hay hiện tượng. Nhưng do bất biến và ổn định chỉ là tương đối, không vĩnh viễn, cho nên tác dụng của QLPMTLHT chỉ giới hạn trong những trường hợp mâu thuẫn tầm thường, do chủ thể tư duy cố tình hoặc vô ý mắc phải. Đối với những mâu thuẫn không tầm thường, như mâu thuẫn lôgic biện chứng chẳng hạn, không những không thể cấm đoán, mà còn phải tìm cách giải quyết để tư duy về sự vật hay hiện tượng tiếp tục vận động, phát triển theo những quy luật nội tại của chúng.