Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MACCUDƠ H.

(Herbert Marcuse; cg. Macquydơ; 1898 - 1979), nhà triết học, xã hội học Hoa Kì, gốc Đức, một trong những người sáng lập ra trường phái Franfuôt (Frankfurt); di cư sang Hoa Kì khi chủ nghĩa quốc xã lên cầm quyền ở Đức. Maccudơ đã dùng phép biện chứng của Hêghen G. V. F. (G. W. F. Hegel) và phân tâm học của Froiđơ X. (S. Freud) kết hợp với học thuyết macxit để phân tích sự phát triển kinh tế và kĩ thuật của những xã hội công nghiệp hiện đại. Maccudơ phê phán xã hội công nghiệp hiện đại là một xã hội đóng kín, một xã hội chỉ truy cầu tính hiệu quả, tạo ra con người chỉ có một chiều duy nhất trong xã hội tiêu dùng. Maccudơ cho rằng trong điều kiện của sự phát triển khoa học - kĩ thuật hiện đại, giai cấp công nhân các nước tư bản chủ nghĩa do ảnh hưởng của xã hội tiêu thụ nên đã mất đi tính chủ động cách mạng, và chỉ có phong trào sinh viên cấp tiến, những người thất nghiệp, các dân tộc bị áp bức... là có tính cách mạng. Đồng thời, Maccudơ phê phán chủ nghĩa xã hội được xây dựng ở Liên Xô hồi đó. Những tác phẩm chính: "Nữ thần Êrôt và nền văn minh" (1955); "Con người một chiều" (1964), "Lí trí và cách mạng" (1941); "Văn hoá và xã hội" (1970); "Đi tới sự giải phóng" (1969).