Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

những điều kiện vật chất và tinh thần của xã hội được tạo lập xung quanh con người, chi phối đời sống con người, bảo đảm sự tồn tại và phát triển của người đó.

Với ý nghĩa ở tầm vĩ mô, MTXH là cả một hệ thống kinh tế - xã hội trong tính tổng thể của nó. Đó là các lực lượng sản xuất, các quan hệ xã hội, các thiết chế xã hội, ý thức xã hội và văn hoá.

Với ý nghĩa ở tầm vi mô, MTXH bao gồm gia đình, các nhóm, các tập thể học tập, lao động, các tập đoàn, ... tồn tại xung quanh con người với các quá trình hoạt động giao tiếp của nó.

MTXH có tác động quyết định nhất đối với sự hình thành và phát triển của nhân cách. Cùng với hoạt động và nhu cầu của con người, MTXH cũng là một quá trình biến đổi, và như vậy, cá nhân cũng biến đổi theo, tác động vào MTXH, con người cũng đồng thời thay đổi cả chính bản thân mình.