Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"MINH ĐẠO"

(cg. "Minh đạo lục"), tác phẩm của Hồ Quý Ly bàn về đạo Nho, viết vào năm 1392. Sách có 14 thiên. Nội dung nêu lên các vấn đề như sau: 1) Ai là ông tổ của đạo Nho? "MĐ" cho Chu Công (Zhu Gong) là tổ của đạo Nho, chứ không phải Khổng Tử (Kongzi). 2) Về phương diện văn bản, "MĐ" cho rằng cuốn "Luận ngữ" của Khổng Tử (Kongzi) có 4 chỗ ngờ là ghi sai sự thật. 3) Nêu lên rằng: các nhà Tống Nho chỉ là những người cóp nhặt sách vở, không dám có ý kiến riêng, trong việc làm của họ không liên quan gì đến thực tế, vv. Cuốn sách cho thấy tác phong nghiên cứu độc lập, thiết thực, gắn liền với thực tế của Hồ Quý Ly có ý nghĩa tích cực đối với cải cách phong cách học tập đương thời.