Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÊLIÊ J.

(Jean Meslier; 1664 - 1729), nhà triết học duy vật Pháp, nhà cộng sản chủ nghĩa không tưởng đầu thế kỉ 18. Xuất thân từ một gia đình thợ dệt thủ công, theo học trường dòng, năm 23 tuổi, được phong linh mục đạo Kitô ở nông thôn. Trong những năm cuối đời, đã viết tập "Những di chúc của tôi" (xuất bản 1762 - 64), trong đó có nhiều quan điểm chống giáo điều tôn giáo và chế độ phong kiến chuyên chế. Mêliê cũng nêu lên những tư tưởng cộng sản chủ nghĩa không tưởng: quốc hữu hoá ruộng đất, thiết lập chế độ công hữu tài sản, thực hiện quyền hưởng thụ bình đẳng giữa mọi người lao động. Là nhà triết học duy vật, Mêliê nghiên cứu vấn đề nguồn gốc và bản chất của thế giới. Ông tiếp thu tư tưởng của các nhà triết học duy vật Hi Lạp cổ đại và những nhân tố hợp lí của thuyết vũ trụ sinh thành của Đêcac R. (R. Descartes), nhưng cũng phê phán nghiêm khắc nhị nguyên luận của Đêcac. Mêliê chịu ảnh hưởng nhiều của Xpinôza (B. Spinoza). Theo Mêliê, tự nhiên là thực tại duy nhất, nó tồn tại do bản thân nó, không phải là sản vật của đấng tạo hoá. Nhiều tư tưởng của Mêliê đã ảnh hưởng không nhỏ đến những người thuộc phái Ánh sáng và nhiều nhà xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa không tưởng khác ở Pháp như Morely (Morelly), Mably G. B. Đ. (G. B. de Mably), Babơp F. N. (F. N. Babeuf).