Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"LÀM GÌ? Những vấn đề cấp bách trong phong trào chúng ta"

tác phẩm của Lênin V. I. (V. I. Lenin) viết trong khoảng thời gian từ mùa thu 1901 đến tháng 2.1902, in thành sách tháng 3.1902. Tác phẩm trình bày cương lĩnh tổ chức đảng mac xit và kế hoạch xây dựng đảng. Phái Becnơxtainơ E. (E. Bernstein) ở Tây Âu và phái kinh tế ở Nga nhấn mạnh tính tự phát của tiến trình lịch sử, đánh giá thấp hiệu lực của đấu tranh chính trị, bó hẹp đấu tranh trong khuôn khổ những yêu sách đơn thuần kinh tế. Trong tác phẩm, Lênin chỉ ra rằng "lợi ích kinh tế cơ bản của giai cấp vô sản chỉ có thể thoả mãn được bằng một cuộc cách mạng chính trị, thay thế chuyên chính tư sản bằng chuyên chính vô sản". Vì vậy, nhiệm vụ trung tâm của đảng mac xit là kết hợp phong trào công nhân với chủ nghĩa xã hội. Hệ tư tưởng của chủ nghĩa xã hội kế thừa và phát triển những truyền thống tốt đẹp nhất của nền văn hoá nhân loại, nó chỉ có thể được đưa vào trong phong trào công nhân "từ bên ngoài". Tự bản thân mình, giai cấp công nhân chỉ có thể đi đến chủ nghĩa công liên, và với trình độ ý thức ấy thì không thể đạt được những cải biến cách mạng có tính quyết định, và dần dần phong trào công nhân sẽ bị phụ thuộc vào hệ tư tưởng tư sản và rơi vào chủ nghĩa cơ hội. Quan tâm đặc biệt đến đấu tranh chính trị, Lênin đồng thời cũng nhấn mạnh mối liên hệ hữu cơ giữa các hình thức đấu tranh giai cấp: lí luận, kinh tế, chính trị. Lênin đánh giá cao vai trò của lí luận cách mạng: "không có lí luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng... Chỉ đảng nào được một lí luận tiên phong hướng dẫn mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong".