Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÔGÔT

(lógos), một trong những phạm trù nền tảng của triết học cổ Hi Lạp, vừa có nghĩa là từ (từ ngữ, lời nói, mệnh đề), lại vừa có nghĩa là tư tưởng (ý tưởng, khái niệm, học thuyết). Trong lịch sử triết học và tư tưởng nói chung, L được sử dụng với nhiều ý nghĩa khác nhau. Vd. Hêraclit (Héraclide) coi L là ngọn lửa bất diệt, cấu thành vũ trụ, đồng thời trong quy luật phổ biến của tồn tại. Đối với Platôn (Platôn) và Arixtôt (Aristote) thì L vừa là quy luật phổ biến của tồn tại, vừa là nguyên lí của tư duy lôgic.

Trong triết học của Hêghen G.V.F  (G. W. F. Hegel), L là lí tính phổ biến, là ý niệm tuyệt đối. Thần học Thiên Chúa giáo thời Trung cổ đồng nhất L với ngôi thứ hai trong ba ngôi nhất thể.