Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÔGIC PHI CỔ ĐIỂN

trào lưu lôgic hiện đại và được coi là tiên tiến nhất ngày nay.

Chuẩn mực lôgic hình thức cổ điển đạt tới đỉnh cao có xu hướng tuyệt đối hoá nguyên lí về tính lưỡng trị chân lí của tư tưởng và đưa tính hình thức của lập luận lôgic lên tới mức hình thức thuần tuý, dưới dạng các lược đồ thuần tuý hình thức, thoát li mọi nội dung cụ thể của tư duy; mặc dù đã phát huy tác dụng tích cực trong một số lĩnh vực tư duy chính xác và chặt chẽ như kĩ thuật tính toán và kĩ thuật điều khiển, nhưng khi áp dụng vào các lĩnh vực tư duy có nội dung phức tạp, nhất là về xã hội loài người thì tỏ ra bất lực hoặc là có thể xuyên tạc bản chất đối tượng.

 Trào lưu LPCĐ trước hết nhằm xét lại các nguyên lí, quy luật và quy tắc lôgic cổ điển, tiếp đến nhằm thay thế vào đó các nguyên lí, quy luật, quy tắc LPCĐ để mở rộng phạm vi ứng dụng lôgic hình thức hiện đại và tăng cường hiệu quả thực tế của tư duy lôgic. Lôgic hình thức phi cổ điển có nhiều khuynh hướng khác nhau, như lôgic đa trị, lôgic xác suất, lôgic tình thái, lôgic kiến thiết, lôgic mờ, vv.

 Phương thức chung để xây dựng các hệ thống lôgic hình thức phi cổ điển về nguyên tắc không khác gì với lôgic hình thức cổ điển, chủ yếu vẫn là phương thức hình thức hoá và toán học hoá lập luận lôgic. Song, do hệ nguyên lí, tiền đề đã thay đổi, các quy tắc lập luận lôgic cũng có những thay đổi tương ứng, cho nên kết quả thu được đa dạng, phong phú và sát với thực tế nhiều hơn so với lập luận theo chuẩn mực lôgic hình thức cổ điển.