Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN MINH CÔNG NÔNG

hình thức hợp tác, liên minh giai cấp giữa giai cấp công nhângiai cấp nông dân, do giai cấp công nhân lãnh đạo trong cách mạng dân tộc dân chủ. Giai cấp công nhân là giai cấp cách mạng nhất, có tổ chức nhất, có sứ mệnh lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, và sự thống trị của đế quốc và phong kiến; song giai cấp công nhân chỉ có thể chiến thắng nếu lôi cuốn được đông đảo giai cấp nông dân đi theo mình. Vì vậy, LMCN là một tất yếu lịch sử đối với cả hai giai cấp trong quá trình đấu tranh tự giải phóng.

 Trong cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới, giai cấp công nhân đóng vai trò lãnh đạo, liên minh với toàn thể nông dân, chống lại ách thống trị phong kiến và các thế lực phản động khác. Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân liên minh với nông dân lao động cả về chính trị và kinh tế để nắm chính quyền, cải tạo xã hội và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế công nghiệp và nông nghiệp, mở rộng giao lưu hàng hoá giữa thành thị và nông thôn, bảo đảm lợi ích thích đáng của nông dân, từng bước đưa nông dân lao động vào những hình thức hợp tác sản xuất từ thấp đến cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa bảo đảm đời sống vật chất và nâng cao dần trình độ văn hoá, khoa học - kĩ thuật, ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho công nông, đó là những phương hướng và nội dung cơ bản để duy trì và củng cố khối LMCN.