Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN HỆ QUA LẠI

khái niệm triết học diễn đạt tình trạng mọi sự vật, hiện tượng tồn tại trong thế giới đều có mối liên hệ biện chứng với nhau, tức là có sự tác động qua lại, sự phụ thuộc, ràng buộc và chế định lẫn nhau, làm điều kiện tồn tại và phát triển hoặc hạn chế nhau. Trong thế giới không thể tồn tại những sự vật và hiện tượng hoàn toàn biệt lập, riêng lẻ và tách rời nhau. Các mối LHQL là phổ biến và khách quan, là đặc tính vốn có của thế giới vật chất trong quá trình vận động, biến đổi và phát triển không ngừng của nó. Điều đó có nghĩa là, sự liên hệ qua lại hay sự tác động qua lại giữa các sự vật và hiện tượng là bản thân sự vận động và biến hoá tiếp tục của thế giới vật chất. Đó là quan điểm cơ bản của phép biện chứng macxit, hoàn toàn đối lập với quan điểm siêu hình. Các mối LHQL rất phức tạp, đa dạng: liên hệ bên trong và liên hệ bên ngoài, liên hệ trực tiếp và gián tiếp, liên hệ tất nhiên và ngẫu nhiên, liên hệ chung và riêng, liên hệ cơ bản và không cơ bản, vv. Nhiệm vụ của tất cả các ngành khoa học là nhận thức những mối LHQL tất nhiên, bản chất, phổ biến của sự vật và hiện tượng, cụ thể là nhận thức những quy luật vận động và phát triển của chúng. Nguyên lí về mối LHQL cho phép chúng ta xem xét sự vật theo quan điểm toàn diện, lịch sử cụ thể và phát triển.