Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẢI THÍCH XÃ HỘI HỌC

từ giải thích có ý nghĩa đặc biệt trong xã hội học, là một khái niệm bổ sung cho khái niệm miêu tả. GTXHH là giải thích những kết quả của nhận thức xã hội học kinh nghiệm dưới ánh sáng của xã hội học lí luận chỉ ra những mối liên hệ chung và cơ bản của khách thể xã hội được nghiên cứu, giải thích, tiên đoán, nhằm quản lí một cách có ý thức hành vi của khách thể, đồng thời hoàn thiện và phát triển hệ thống khái niệm của xã hội học.

Việc giải thích về mặt lí luận những dữ kiện kinh nghiệm có nghĩa là các dữ kiện đó phải được dẫn theo những quy luật xã hội học chung, thông qua sự trừu tượng hoá, sự vận động liên tục từ trừu tượng đến cụ thể về mặt lí luận.