Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁC NGỘ GIAI CẤP

nhận thức của quần chúng lao động về lợi ích cơ bản, vị trí, vai trò và lập trường của giai cấp mình trong xã hội, trong lịch sử, do đó mà tích cực tham gia cuộc đấu tranh chung của giai cấp để tự giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, xây dựng một xã hội thật sự tự do, bình đẳng và hạnh phúc. Khi đạt được trình độ nhận thức nói trên, giai cấp vô sản đã chuyển từ giai cấp "tự mình" thành giai cấp "vì mình". X. Giai cấp "tự mình" và giai cấp "vì mình".