Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẢ THUYẾT

lí luận được nêu ra thành một hệ thống trong nghiên cứu khoa học để giải thích một hiện tượng tự nhiên nào đó hay giải thích mối liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng, tạm được chấp nhận, chưa có điều kiện kiểm nghiệm, chứng minh. Vd. GT về nguồn gốc của các hành tinh, GT trôi lục địa, vv. GT là hình thức phát triển khoa học.