Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỞNG LÃO

một giáo phái đạo Tin Lành, phủ định giáo điều cứng nhắc và cơ cấu giáo sĩ truyền thống, muốn trở về thuyết tiền định tuyệt đối, không sức mạnh nào của con người có thể thay đổi được sự an bài của Thiên Chúa. Sinh hoạt đạo được hướng dẫn bằng các hội đồng những người cao tuổi, mộ đạo, có gia sản bền vững. Giáo phái này thường nổi tiếng về quan điểm bảo thủ trong các vấn đề xã hội. Có ảnh hưởng lớn trong giới quý tộc Anh và giới tư sản lớn ở Hoa Kì.