Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SUY LUẬN

 thường dùng để chỉ một chuỗi suy lí kế tiếp nhau về một chủ đề nào đó; là quá trình đi từ các tiền đề đến kết luận. Xt. Suy lí.