Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC

cách thức tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước. HTNN bao gồm hai yếu tố: hình thức chính thể và hình thức cấu trúc. Hình thức chính thể là cách thức tổ chức các cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương, cơ cấu, trình tự thành lập và mối quan hệ qua lại giữa các cơ quan đó. Hình thức chính thể cơ bản gồm hình thức chính thể quân chủ và hình thức chính thể cộng hoà. Tuy nhiên, mỗi hình thức chính thể này ở các nước không giống nhau, tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau như truyền thống, tập quán, lịch sử của các nước đó. Hình thức cấu trúc nhà nước là sự tổ chức nhà nước theo các đơn vị hành chính - lãnh thổ và theo tính chất mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của nhà nước, giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, giữa các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương. Hình thức cấu trúc nhà nước chủ yếu có nhà nước liên bangnhà nước đơn nhất. Nhà nước liên bang được cấu thành bởi các bang - các đơn vị hành chính lãnh thổ có dấu hiệu chủ quyền quốc gia (Hợp chủng quốc Hoa Kì, Cộng hoà liên bang Đức...). Nhà nước đơn nhất là nhà nước có lãnh thổ toàn vẹn, không phân chia thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ có dấu hiệu chủ quyền quốc gia, nó có hệ thống các cơ quan nhà nước thống nhất từ trung ương xuống các cấp địa phương (Cộng hoà Xã hội chủ nghiã Việt Nam, Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Xingapo).