Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÌNH THÁI Ý THỨC XÃ HỘI

những hình thái phản ánh khác nhau của tồn tại xã hội hiện thực khách quan nói chung vào ý thức con người. Đó là: hệ tư tưởng chính trị, ý thức pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, khoa học, triết học. Ý thức xã hội có hai trình độ. Ở trình độ thấp, đó là sự phản ánh trực tiếp của thế giới hiện thực và xã hội trong ý thức hàng ngày. Ở trình độ cao, các HTYTXH hình thành thông qua tư duy lí luận và có hệ thống. Do tính chất phong phú, đa dạng của hiện thực, nên các HTYTXH cũng đa dạng. Các HTYTXH khác nhau phản ánh những lĩnh vực và những phương diện khác nhau của hiện thực. Chúng không chỉ khác nhau về đối tượng phản ánh, mà còn khác nhau về hình thức phản ánh. Hình thức phản ánh của khoa học là các khái niệm khoa học; của đạo đức học là các chuẩn mực đạo đức; của nghệ thuật là hình tượng nghệ thuật; của tôn giáo là các giáo lí, vv.

Trong mỗi hình thái kinh tế - xã hội, tất cả các HTYTXH đều có mối liên hệ khăng khít, tác động lẫn nhau, và tác động trở lại đối với tồn tại xã hội và hiện thực khách quan nói chung.