Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH VÔ HẠN XẤU

khái niệm do Hêghen (F. Hegel) đề ra, để chỉ những quan niệm siêu hình về tính vô hạn của thế giới. TVHX thừa nhận sự lặp đi lặp lại đơn điệu của những tính chất, quá trình và quy luật vận động giống nhau trong mọi quy mô không gian và thời gian. Về kết cấu của vật chất, nó chấp nhận vật chất có thể chia nhỏ đến vô hạn, và mỗi phần nhỏ nhất đó cũng vẫn có những tính chất và phục tùng những quy luật đặc thù giống như những vật thể vĩ mô. Về kết cấu của vũ trụ, nó giả định một ngôi thứ vô hạn của những hệ thống máy móc với những đặc tính và quy luật tồn tại như nhau. Trong quan niệm về phát triển, TVHX thừa nhận những vòng tuần hoàn vô tận và luôn luôn quay về những điểm xuất phát như nhau.