Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀM LÔGIC

là quan hệ giữa biến lôgic phụ thuộc với biến lôgic độc lập. HL của tư duy thực chất là hàm chân lí, có thể nhận các giá trị bất kì từ 1 (chân thực, đúng đắn) đến 0 (giả tạo sai lầm). Giá trị chân thực (đúng) là giá trị lôgic đích thực, còn giá trị giả tạo (sai) là giá trị phản lôgic.

Trong lôgic mệnh đề cổ điển, mỗi biến mệnh đề A, B, C... đóng vai trò biến lôgic độc lập. Các hằng lôgic  ( 7, v, Ù..., ..) thực chất là các hàm chân lí. Đặc điểm của HL mệnh đề là ở chỗ không gian giá trị biến độc lập và không gian giá trị biến phụ thuộc trùng nhau, tất cả chỉ có một không gian giá trị, đó là tập hợp hai giá trị {0, 1}.

Hàm lôgic mệnh trong lôgic mệnh đề phi cổ điển có đặc điểm là một hàm số đa trị, nghĩa là có thể nhận các giá trị khác nhau ở giữa hai giá trị cực đoan {0, 1}.

Có hai phương thức chính dùng để xác định giá trị HL. Một là lập bảng giá trị chân lí và hai là thực hiện các phép biến đổi đồng nhất thức, rút gọn về công thức đã rõ giá trị chân lí rồi.