Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"HAI SÁCH LƯỢC CỦA ĐẢNG XÃ HỘI - DÂN CHỦ TRONG CÁCH MẠNG DÂN CHỦ"

tác phẩm do Lênin (V. I. Lenin) viết vào tháng 6 - 7.1905, trình bày lí luận, chiến lược và sách lược của Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga, được thông qua tại Đại hội III của Đảng tháng 4.1905. Lần đầu tiên trong lịch sử, Lênin V. I. nêu ra đặc điểm của cách mạng dân chủ tư sản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, động lực và tiền đồ của nó. Lênin đã luận chứng một cách toàn diện tư tưởng về vai trò lãnh đạo cách mạng dân chủ - tư sản ở Nga của giai cấp vô sản trong hoàn cảnh lịch sử mới, con đường cải tạo dân chủ tư sản được tiến hành ở Nga là con đường cách mạng, chứ không phải là cải lương, Cách mạng dân chủ tư sản Nga có lợi cho giai cấp vô sản, vì thắng lợi của nó sẽ tạo cho giai cấp vô sản có khả năng giành được quyền tự do, dân chủ, củng cố các tổ chức của mình, có được kinh nghiệm lãnh đạo quần chúng lao động và tiến hành đấu tranh giành chính quyền. Theo Lênin, cuộc cách mạng tư sản càng đầy đủ và kiên quyết bao nhiêu, càng triệt để bao nhiêu thì cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản cho chủ nghĩa xã hội, chống lại giai cấp tư sản sẽ càng được bảo đảm bấy nhiêu. Giai cấp vô sản chỉ có thể là người chiến sĩ đấu tranh thắng lợi cho dân chủ với điều kiện giai cấp nông dân hưởng ứng cuộc đấu tranh cách mạng của nó, coi khối liên minh công nông do đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo là một điều kiện nhất thiết phải có để cách mạng dân chủ tư sản thắng lợi.

Khởi nghĩa vũ trang là một phương tiện quyết định để lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng và thiết lập chế độ cộng hoà dân chủ, chính quyền trong cuộc cách mạng dân chủ tư sản phải là nền chuyên chính dân chủ - cách mạng của công nông. Cách mạng dân chủ - tư sản do Đảng Công nhân Xã hội - Dân chủ Nga lãnh đạo tất yếu phải chuyển biến thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, chuyên chính dân chủ cách mạng của công nông sẽ chuẩn bị cơ sở cho chuyên chính vô sản. Cách mạng dân chủ - tư sản do đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo và cách mạng xã hội chủ nghĩa là một quá trình thống nhất, đó là biểu hiện của quy luật cách mạng phát triển không ngừng.