Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRUYỀN THỐNG

quá trình chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác những yếu tố xã hội và văn hoá, những tư tưởng, chuẩn mực xã hội, phong tục, tập quán, lễ nghi... và được duy trì trong các tầng lớp xã hội và giai cấp trong một thời gian dài. TT là cốt lõi, là bộ phận bền vững nhất của văn hoá tộc người. TT xấu có tác dụng duy trì chế độ xã hội và nền văn hoá lỗi thời. TT tốt đẹp (trong lao động sản xuất, trong chiến đấu, trong quan hệ giữa người với người...) góp phần tích cực xây dựng xã hội mới, con người mới. Tuy nhiên, sự đối lập nói trên là tương đối. Trong quá trình phát triển của lịch sử, những TT cũ, không phù hợp với tình hình mới, mất dần, một số thay hình đổi dạng, những yếu tố mới nảy sinh và dần dần trở thành TT. Tính bền vững của TT cũng là tương đối. Dù sao nó cũng là bộ phận ổn định nhất của văn hoá, làm cho văn hoá có tính kế thừa.