Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH GIAI CẤP

thuộc tính tất yếu và cơ bản nhất của văn học trong xã hội có giai cấp. Bản chất giai cấp thể hiện trong thế giới quan, nhân sinh quan, tâm lí, tư tưởng, tình cảm, lối sống của con người thuộc các giai cấp khác nhau trong xã hội có giai cấp. Bản chất giai cấp ấy được phản ánh vào tác phẩm thông qua thế giới quan, quan điểm thẩm mĩ và tài năng sáng tạo của nhà văn. Chủ nghĩa Mac - Lênin không tán thành luận điểm cho rằng văn học đứng trên giai cấp, đứng ngoài đấu tranh giai cấp. Nhận thức về TGC trong văn học, Mac - Lênin cho rằng sáng tạo văn học cũng là một cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Văn hoá, nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy". TGC biểu hiện trong tác phẩm văn học rất khác nhau và mức độ cũng không giống nhau, tuỳ theo thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp sáng tác và phong cách của mỗi nhà văn. TGC trong văn học cũng yêu cầu tiếp thu và kế thừa những tinh hoa của văn học dân tộc và nhân loại, không bỏ sót một giá trị về tư tưởng nào, quan niệm thẩm mĩ nào, cũng như về phương pháp biểu hiện và kĩ thuật nào. Không có một nền văn học "vô sản thuần tuý" cắt đứt với mọi truyền thống tốt đẹp của dân tộc và nhân loại (như quan điểm của nhóm Prôlêkun (Prolekul) ở Liên Xô sau Cách mạng tháng Mười).