Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XỬ LÍ DỮ KIỆN

toàn bộ các phương pháp được sử dụng để thu thập, đối chiếu và phân tích các thông tin xã hội học, nhằm mục đích trình bày một cách có hệ thống các kết quả. Hiện nay, với sự phát triển của kĩ thuật hiện đại, đã có thể có hai phương pháp XLDK. 1) Phương pháp xử lí bằng máy ghi: các kết quả điều tra trước hết được chuyển trên tờ phiếu, dưới hình thức những lỗ đục; mỗi tờ phiếu có 12 dòng và 80 cột. Sau đó các tờ phiếu ấy được phân loại theo các tiêu chuẩn khác nhau. Các thao tác phân loại có thể được thực hiện bằng một máy chọn lọc, tách các tờ phiếu thành hai lô bằng cách đọc lần lượt các cột trên tờ phiếu, và trường hợp cần thiết, thì bằng một máy phân tích cách xếp loại, máy này có thể dùng để kết hợp hoặc so sánh hai lô phiếu với nhau. Cuối cùng sử dụng một máy phân tích để phân tích các dữ kiện đã được phân loại như thế và in ra các kết quả có được dưới hình thức bảng. Nếu cần thiết, có thể sử dụng thêm một máy tính thông thường để tiến hành các phép tính về các số liệu. 2) Phương pháp xử lí bằng máy tính điện tử. Về cơ bản, xử lí bằng máy tính điện tử không khác với phương pháp xử lí bằng máy ghi chữ, nhưng nó được tự động hoá nhờ có một bộ nhớ được đưa vào trong máy để ghi thông tin, bảo quản và trao lại thông tin đó khi cần thiết. Xt. Xử lí thông tin.