Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH

đạo đức Phật giáo phân biệt tính thiện, ác, vô kí của hành vi con người. Vô kí là không thiện, cũng không ác. T còn có nghĩa là bản thể. Thiền Tông giảng "kiến tính" tức là thấy được bản thể chân thực của mình vốn sáng suốt, an lạc, trong lặng. Đứng về bản thể và Phật tính mà nói, thì chúng sinh và Phật không khác gì nhau. Nhưng Phật là bậc thánh đã giác ngộ về bản thể sáng suốt, an lạc và trong lặng đó, đã nhập vào bản thể đó, còn chúng sinh thì lại quay lưng với bản thể chân thực của mình. "Phật với chúng sinh cùng một tính. Không tròn, không thiếu cũng không dư" (Chân Nguyên - Tịnh Độ yếu nghĩa).