Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÊCHÊNÔP I. M.

(Ivan Mikhajlovich Sechenov; 1829 - 1905), người sáng lập trường phái sinh lí học Nga, nhà tư tưởng duy vật đặt nền móng cho việc nghiên cứu sinh lí thực nghiệm và hệ thần kinh trung ương, nhất là bộ não. Những phát minh quan trọng về hệ thần kinh là phát minh về sự ức chế trung tâm và đặc tính "ỳ" của mô thần kinh. Mở rộng nguyên tắc phản xạ tới hoạt động của đại não, Xêchênôp đã đặt cơ sở xây dựng thuyết phản xạ về hoạt động tâm lí của động vật và người, là điểm xuất phát cho việc xây dựng học thuyết của Paplôp (I. P. Pavlov) về hoạt động thần kinh cao cấp. Xêchênôp đã đặt cơ sở khoa học tự nhiên cho các vấn đề nhận thức luận duy vật, như vấn đề bản chất của phản ánh cảm tính và chức năng nhận thức của nó, về mối liên hệ và bước chuyển từ phản ánh cảm tính sang tư duy và về bản chất các quá trình tư duy, về vai trò của hoạt động thực tiễn tạo thành hình ảnh các khả năng tâm lí, vv.

Xêchênôp I. M.