Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG

khái niệm khá quen thuộc trong lí luận xã hội học phương Tây hiện đại. Rôxtâu (W. Rostow) được coi là một trong những người đầu tiên sử dụng khái niệm này. Trong cuốn sách nhan đề "Các giai đoạn của sự phát triển", Rôxtâu khẳng định rằng xã hội loài người phát triển theo ba giai đoạn: thứ nhất - giai đoạn của XHTT; thứ hai - giai đoạn xã hội công nghiệp; thứ ba - giai đoạn xã hội hậu công nghiệp. XHTT là giai đoạn phát triển đầu của xã hội, nó gắn liền với những đặc trưng cơ bản của sản xuất nông nghiệp, bởi vậy còn được gọi là xã hội nông nghiệp. Lí luận về XHTT cũng như lí luận về các giai đoạn phát triển là sự bác lại học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội của Mac - Enghen.