Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI HỌC TÔN GIÁO

bộ môn xã hội học nghiên cứu quan hệ giữa tôn giáo và xã hội, cơ cấu và quy luật tồn tại của tôn giáo với tư cách là hiện tượng xã hội. XHHTG nghiên cứu: biểu hiện lí luận của tôn giáo (thần thoại, tín ngưỡng, giáo lí, thần học) với ý nghĩa tư tưởng của nó (lí luận của tôn giáo coi như là tự ý thức của xã hội biểu hiện nhu cầu, chuẩn mực, mục đích, giá trị của xã hội và những thiết chế tôn sùng ý thức ấy); mặt thực hành của tôn giáo (thờ cúng, nghi thức, lễ hội) như là công cụ để xây dựng và củng cố cộng đồng tôn giáo; cơ cấu và sự vận hành của những tổ chức riêng biệt của tôn giáo (nhà thờ, giáo hội, giáo phái...). XHHTG hình thành vào cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, trong đó có ý nghĩa quan trọng là các công trình của Tơrônsơ (E. Troeltsch), Vebơ (M.Weber).