Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI HỌC THỜI GIAN NHÀN RỖI

bộ môn xã hội học nghiên cứu về các dạng hoạt động của con người trong thời gian nhàn rỗi, tức là thời gian không lao động, thoát khỏi việc thi hành những việc không thể trì hoãn. Về cấu trúc, thời gian nhàn rỗi hiện đại là một hiện tượng phức tạp bao gồm nhiều dạng hoạt động khác nhau có hai chức năng cơ bản: chức năng khôi phục lại sức lực cho cá nhân đã tiêu phí trong sản xuất và những nhiệm vụ không thể không làm, và chức năng phát triển cá nhân về tinh thần và thể lực. Phân tích nội dung của thời gian nhàn rỗi, có thể xem xét theo đối tượng của hoạt động (làm gì ?) hoặc theo tính chất của hoạt động (làm như thế nào ?); trong đó, có thể xem xét chuẩn đánh giá các dạng hoạt động theo tính chất: có ích, có hiệu quả tốt lành hay ngược lại ít hiệu quả, có hại; tương quan về chất và lượng giữa các dạng hoạt động; vấn đề liên quan đến các trình độ văn hoá, vv.