Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI HỌC HIỆN TƯỢNG LUẬN

học thuyết xã hội học phương Tây hiện đại có nguồn gốc từ quan điểm duy tâm coi bản chất của nhận thức xã hội học chỉ là sự tiếp cận và giải thích các hiện tượng xã hội. Các nhà XHHHTL không đi sâu phân tích bản chất những quy luật khách quan của xã hội mà chỉ giải thích các hiện tượng thông qua hệ thống những khái niệm, phạm trù và quy luật lôgic được xây dựng từ "ý thức thuần tuý" tách rời tồn tại xã hội. Huxen (E. Husserl) được coi là nhà sáng lập học thuyết XHHHTL. Trong tác phẩm: "Cuộc khủng hoảng của khoa học Châu Âu và hiện tượng luận tiên nghiệm" (1954), ông đã cho rằng xã hội học phải trở thành một khoa học chặt chẽ nhằm phân tích được cái "bản chất" trong "ý thức" của các chủ thể. Học thuyết XHHHTL hiện đại thường mang hình thức của xã hội học ngôn ngữ có xu hướng thoát li hiện thực và thực tiễn, quy những sự kiện và hiện tượng xã hội vào các mệnh đề và nội dung của ngôn ngữ, vào lôgic của "tư duy thuần tuý". Điều này, trong thời gian gần đây đã bị chính các nhà xã hội học phương Tây phê phán.