Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI HOÁ HÌNH THỨC

sự xã hội hoá nhưng ở mức độ xã hội hoá về mặt sở hữu, chưa có một trình độ phát triển của lực lượng sản xuất tương ứng với quan hệ sản xuất. XHHHT có tác dụng mở đường cho sự phát triển của lực lượng sản xuất, và chỉ có sự phát triển phù hợp tương ứng của lực lượng sản xuất thì mới duy trì sự ổn định của XHHHT, lúc đó sẽ có sự xã hội hoá thực tế. Với cuộc cách mạng xã hội hoá công nghiệp và sự hình thành nhà nước xã hội chủ nghĩa, người ta đã có một cấu trúc thượng tầng tiên tiến trong khi cơ sở hạ tầng kinh tế, tức là kết cấu hạ tầng chưa cao. Trong điều kiện đó, nhà nước phát huy tác dụng chủ động tích cực của cấu trúc thượng tầng để cải tạo quan hệ sản xuất, xoá bỏ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, biến chúng thành sở hữu công cộng toàn dân, và quá trình hợp tác hoá biến sở hữu nhỏ cá thể thành sở hữu tập thể, qua đó tạo ra XHHHT như một thành tựu đi trước sự phát triển của lực lượng sản xuất trong một giai đoạn nhất định. Song phải tích cực, nhanh chóng phát triển lực lượng sản xuất, đẩy mạnh cách mạng khoa học kĩ thuật làm nền tảng cho quan hệ sản xuất mới và cho cấu trúc thượng tầng mới; nếu không thì quan hệ sản xuất mới sẽ không thể tồn tại lâu dài và XHHHT sẽ chỉ là giả tạo và kìm hãm sản xuất.