Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC

tiêu chuẩn quy định những yêu cầu đạo đức cho con người, những điều nên làm và những điều không được làm, song không phải dựa vào quyền lực nhà nước, mà dựa vào sức mạnh của tập quán và dư luận xã hội. TCĐĐ hình thành một cách tự phát trong ý thức của xã hội, chứ không phải do một cá nhân, một cơ quan quyền lực ban hành. Song, nhìn chung, sức mạnh của tập quán và dư luận xã hội vẫn có tác dụng điều chỉnh hành vi và sự ứng xử của con người không khác gì những quy định của luật pháp. Về nội dung xã hội, các TCĐĐ có thể có tính chất chung của loài người, cũng như có thể có tính chất giai cấp. Trong các xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp, giữa các giai cấp cũng có sự đấu tranh với nhau để khẳng định các tiêu chuẩn đạo đức phù hợp với sự phát triển của giai cấp đó. Giai cấp thống trị thông qua bộ máy quyền lực và luật pháp tác động đến các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội, quyết định ra những tiêu chuẩn phù hợp với lợi ích của giai cấp đó. Trong trường hợp các TCĐĐ có tính chất giai cấp thì khi xã hội chuyển từ hình thái này sang hình thái khác, chẳng hạn từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang chế độ phong kiến, hay từ xã hội phong kiến sang xã hội tư bản, có sự phá vỡ và biến đổi các TCĐĐ cũ, phản ánh lợi ích của giai cấp thống trị xã hội cũ, có sự khẳng định những TCĐĐ mới phù hợp với các lợi ích của giai cấp thống trị xã hội mới, phù hợp với các điều kiện mới của xã hội.