Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIẾP CẬN HỆ THỐNG

x. Hệ thống; Phân tích hệ thống.