Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIÊN ĐỀ HỌC

lí thuyết phân tích khoa học về tiên đề, về phương pháp tiên đề, về lí thuyết được tiên đề hoá. TĐH gồm có những nhiệm vụ cơ bản: 1) Nghiên cứu các tiên đề làm cơ sở của lí thuyết; 2) Nghiên cứu các quy tắc suy luận lôgic mà nhờ chúng, ta nhận được các định lí từ các tiên đề; 3) Phân tích những khái niệm xuất phát của lí thuyết được tiên đề hoá; 4) Nghiên cứu các quy tắc và phương pháp định nghĩa các khái niệm khác từ các khái niệm xuất phát.