Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIÊN ĐỀ HOÁ

TĐH một khoa học là trình bày khoa học đó dưới hình thức tiên đề, tức là chọn các tiên đề và tôn trọng một số quy luật lôgic (vd. sự độc lập và sự không mâu thuẫn của các tiên đề) để tổ chức tri thức khoa học trong các ngành khoa học khác nhau. TĐH trước hết được sử dụng rất có hiệu quả trong toán học bằng cách xây dựng cấu trúc tiên đề của các lí thuyết toán học. Nó cũng được sử dụng khá tốt trong các phần nhất định của các khoa học khác như vật lí, sinh học, ngôn ngữ học, vv. Trong các khoa học này, người ta tổ chức tri thức theo phương pháp giả thuyết - diễn dịch, một biến thể của phương pháp tiên đề.