Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỰC TẠI SINH HỌC

khái niệm chỉ hệ thống các khách thể lí thuyết được một tập hợp những lí thuyết sinh học xây dựng nên và có địa vị bản thể luận. TTSH trình bày thế giới vật chất sống, khách quan thông qua lăng kính của các khái niệm, quy luật, nguyên lí của sinh học lí thuyết, bởi vậy cần phân biệt nó với thực tại khách quan, tức là thực tại không phụ thuộc vào bất kì lí thuyết sinh học nào. Về thực chất, đây là mô hình lí thuyết về thế giới vật chất sống và quá trình cực kì phức tạp của nó, là sự khái quát hoá các kiến thức đã có để bổ sung vào bức tranh sinh học về thế giới.