Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TĨNH HỌC XÃ HỘI VÀ ĐỘNG HỌC XÃ HỘI

lí thuyết xã hội học được nhà xã hội học người Pháp Côngtơ (A. Comte) đưa ra trong tác phẩm "Giáo trình triết học thực chứng". Vốn được coi là người sáng lập chủ nghĩa thực chứng và các ngành xã hội học, Côngtơ đã tìm cách giải thích những quá trình và hiện tượng xã hội trên cơ sở của những cấu trúc cơ bản nhất. Theo ông, sự tồn tại và vận động của xã hội không thể tách rời hai quá trình vừa đứng im (mặt cơ cấu), vừa biến đổi (mặt lịch sử) của tổng thể xã hội. Bởi vậy, khoa học xã hội cần phải vận dụng những kiến thức của ngành khoa học tự nhiên, thông qua những phương pháp thực nghiệm để miêu tả và phản ánh hai quá trình này. Mặc dù còn hạn chế về thế giới quan duy tâm và siêu hình, những quan niệm của Côngtơ về tĩnh học xã hội và động học xã hội đã có nhiều ảnh hưởng tới các nhà xã hội học phương Tây sau này, đặc biệt là phương pháp phân tích cơ cấu - chức năng. Xt. Côngtơ Ô.