Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TIẾN HOÁ TẦM THƯỜNG
x. Thuyết Đacuyn xã hội.