Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TIẾN HOÁ ĐỘT BIẾN

lí thuyết triết học hiện đại xuất hiện trong những năm 20 thế kỉ 20, giải thích trên quan điểm duy tâm tính nhảy vọt của quá trình phát triển, sự ra đời của cái mới. Các nhà lí luận thuộc trường phái này coi quá trình biến đổi như là những hành vi phi lí không thể nhận thức được về lôgic, và cuối cùng, họ đi đến thừa nhận thần linh, phủ nhận tính quy luật tự nhiên và lịch sử, vai trò của giai đoạn biến đổi số lượng trong quá trình phát triển. Các đại diện chủ yếu của trường phái này: Alêchxanđơ (S. Alexander), Mogân (L. Morgan), Brơut (C. Broad); đặc biệt là các đại diện của chủ nghĩa thực tại mới.