Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TẠO THẦN VÀ TÌM THẦN

trào lưu triết học - tôn giáo trong giới trí thức, xuất hiện ở Nga sau Cách mạng 1905 - 07. Mục đích là đấu tranh chống lại chủ nghĩa Mac và phong trào công nhân bằng cách hiện đại hoá tôn giáo, kết hợp chủ nghĩa xã hội với lòng tin vào Chúa, tạo ra thứ tôn giáo mới "xã hội chủ nghĩa".