Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT NHÂN TỐ

quan niệm xã hội học thực chứng cho rằng sự vận động và phát triển của xã hội là do nhiều nhân tố khác nhau, có vị trí như nhau (kinh tế, chính trị, tôn giáo, đạo đức, văn hoá, kĩ thuật...) quyết định. Cũng có một số đại diện của thuyết này nhấn mạnh nhân tố này, nhân tố kia và xem đó là nhân tố quyết định (vd. hiện nay nhân tố duy nhất đó là kĩ thuật và công nghệ). Mặt tích cực của TNT là chú ý phân tích cụ thể từng nhân tố của xã hội. Nhược điểm cơ bản của TNT là chỉ thấy tác động qua lại máy móc của các nhân tố, không thấy được mối quan hệ biện chứng nội tại của chúng trên cơ sở vai trò quyết định của những quan hệ kinh tế. Do đó, nó không nhận thức được quy luật phát triển khách quan của xã hội, cuối cùng rơi vào quan điểm phiến diện, chủ quan về xã hội.