Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT HỮU THẦN

học thuyết tôn giáo thừa nhận Thượng đế như là một thực thể siêu nhân sáng tạo và điều khiển thế giới. Theo THT, Thượng đế tác động vào mọi quá trình vật chất và tinh thần bằng ý chí và lí trí của mình. Khác với thuyết tự nhiên thần phủ nhận sự can thiệp trực tiếp của Thượng đế vào sự phát triển của tự nhiên và xã hội, THT coi mọi cái diễn ra trong thế giới như là sự thực hiện ý chí của Thượng đế hay là sự tiền định của Thượng đế đều theo THT. Hầu hết các tôn giáo ngày nay - đạo Kitô, đạo Do Thái, đạo Hồi... đều theo thuyết hữu thần và đối lập với thế giới quan duy vật.