Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT HỨNG THÚ

một trào lưu trong giá trị học tư sản hiện đại xuất hiện vào những năm 20 thế kỉ 20, xác định giá trị của những sự vật, hiện tượng của hiện thực đối với con người xuất phát không phải từ vai trò khách quan của chúng trong xã hội, mà là từ chỗ chúng có gây ra hứng thú cho con người hay không. Như vậy mọi giá trị, kể cả giá trị đạo đức, đều là cái chủ quan; điều thiện được coi là cái bảo đảm tối đa các hứng thú, còn nghĩa vụ thì được hiểu theo tinh thần của chủ nghĩa vị lợi. Những người tiêu biểu cho thuyết này là Pery (R. B. Perry, Hoa Kì), Tennan (Tennant, Anh).